toggle menu Frikom
Toggle search

Финансиски извештаи

Финансии

Финансиски извештаи

Финансиски извештаи 2012. година

Полугодишен извештај за 2012.година,

Консолидиран извештај за 2012.година,

Записник за работата на десетото редовно собрание на Frikom a.д.,

Кодекс на кооперативно управување на Frikom a.д.,

Oдлука од одржаното собрание,

Резултати од гласањето од одржаното собрание

 

Финансиски извештаи 2011. година

 Годишен извештај за 2011.годинa,

Консолидиран годишен извештај за 2011.година,

Годишен документ за објавените информации зa 2011. година 

     

Финансиски извештаи 2005-2009.година                      

Биланс на состојба Актива,

Биланс на состојба Пасива, Биланс на успех

Frikom.rs