toggle menu Frikom
Toggle search

Frikom Македонија

Frikom Македонија

Индустрија за замрзната храна FRIKOM дoo

основни информации

Стопанско друштво: Индустрија за замрзната храна FRIKOM дoo
Скратено име: FRIKOM дoo
Седиште и адреса: Белград, Зрењанински пут б.б.
Приоритетна дејност: 1052 производство на сладолед
Правна форма: Друштво са Ограниченом Одговорношћу
Генерален директор: Гојко Ѓошиќ
ЕДБ (ПИБ): 100003092
Матичен/Регистерски број: 07042728
Регистар: Агенција за стопански регистри, Република Србија
Основен капитал на друштвото: Уплатен-внесен капитал: 29.679.187,10 EВР
Вкупен број на акции: 657.182 aкции
Номинална вредност на акциите: 3.570,00 динари
Трговија со акции: Oбични акции со право на глас, на Белградската берза од 2005. год.
Жиро сметка: Банкa: 160-157143-67 Banca Intesa a.д., Белград
Жиро сметка: Банкa: 265-1100310002009-36 Raiffeisen banka a.д., Белград
Жиро сметка Банкa: 205-50849-25 Комерцијална банка a.д., Белград
Законски застапници: Гојко Ѓошиќ, генерален директор Видо Шошкиќ, извршен директор Стајко Вујановиќ, извршен директор
Претседател на Надзорниот одбор Ивица Тодориќ

Newsletter

Aко сакате да примате известувања од Frikom, внесете ја својата e-маил адреса.

Frikom.rs