toggle menu Frikom
Toggle search

Усогласеност со законската регулатива

Квалитет и заштита на животната средина

Усогласеност со законската регулатива

Frikom a.д. е категоризиран како деловен субјект, одобрен како извозен објект за трговија со сладолед и замрзнати десерти на пазарите надвор од земјите на ЕУ и САД, под ветеринарски контролен број 73.

Со своите активности и резултати во делот управување со квалитетот, безбедноста на храната, заштитата на животната средина и заштитата на здравјето и безбедноста на работата, Frikom константно ја докажува својата способност за задоволување на барањата од законската регулатива на српскиот, регионалниот пазар, како и наскоро на пазарите на ЕУ, со воспоставување на значајното работење.

Frikom.rs